درباره شنوایی | آناتومی گوش

گوش انسان از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می‌کنند تا به پیام عصبی تبدیل شوند. هر کدام از اجزای گوش بر این امواج تاثیر گذاشته (تقویت، جمع آوری، تغییر فرکانس، انتقال و...) تا به اعصاب شنوایی می‌رسند. ساختمان گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است.

گوش خارجی

گوش میانی

گوش داخلی

شامل بخشی است که قابل رؤیت است و تشکیل شده از دو بخش به نام لاله گوش و کانال گوش. در انتهای آن پرده گوش واقع شده است که گوش خارجی را از گوش میانی جدا می کند.

لاله گوش (Auricle) وظیفه جمع آوری صدا را دارد. وقتیکه صدا ایجاد می‌شود، امواج صوتی تولید و در هوا منتشر می‌شوند و لاله گوش صدا را جمع آوری و به سمت كانال گوش هدایت می كند.

كانال گوش (Auditory Canal) لوله ایست به طول ۲ یا ۳ سانتیمتر که در حدود یک سانتیمتر مکعب حجم دارد و به پردهٔ گوش (Tympanic Membrane) ختم می‌شود، این كانال وظیفه دارد امواج صوتی را به سمت پرده گوش هدایت كند. یکی دیگر از وظایف كانال گوش خارجی حفاظت از گوش از طریق جرم گوش (Cerumen) در مقابل عفونت ها و اجسام خارجی می‌باشد.

اگر ترشح جرم گوش خیلی زیاد باشد، سفت می‌شود و ممکن است گوش را به درد بیاورد و حتی مانع رسیدن امواج صوتی به گوش میانی شود و اگر خودتان بخواهید موم سفت شده را از گوش خارج کنید ممكن است به گوش آسیب برسد.

حفره ای پر از هوا می باشد که به وسیله پرده گوش و یا همان پرده صماخ (Eardrum) از گوش خارجی جدا شده است. در گوش میانی سه استخوانچه (Ossicles) کوچک وجود دارد. چکشی (Malleus)، سندانی (Incus) و رکابی (Stapes). این استخوانچه ها همراه با پرده گوش (Tympanic membrane) ارتعاش می یابند و امواج صوتی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. استخوان سندانی بین استخوان چكشی و ركابی قرار دارد، استخوان چکشی به پرده صماخ و استخوان رکابی به دریچهٔ بیضی (Oval Window) ختم می‌شود.

همچنین در گوش میانی، انتهای لوله استاش (Eustachian Tube) قرار گرفته است که باعث ایجاد تعادل در فشار هوای داخل و خارج گوش میانی می شود.

از دو جزء تشکیل شده است حلزون گوش (Cochlea) هنگام شنیدن صدا درگیر می شود و دهلیز های (Semicircular Canals) موجود در گوش داخلی به تعادل بدن کمک می کنند . حلزون گوش یک شکل حلزون مانند دارد که از مایع پر شده است و دارای سلول های مو مانند (Hair Cell) میباشد که همان سلول های حسی می باشند. این سلول تبدیل امواج صوتی به امواج الکتریکی را بر عهده دارد، حلزون گوش به یک عصب متصل است که این امواج الكتریكی را به مغز انتقال می دهد.

سیستم دهلیزی از شبکه ای لوله مانند تشکیل شده که به ان ها مجاری نیم دایره ای (Semicircular Canals) می گویند که دارای راهرو ها و دالان هایی نیز می باشند که این سیستم دهلیزی دارای سلول های حسی می باشند ولی به جای آنکه صوت را تشخیص دهند حرکت و تعادل را تشخیص می دهند. هر دو سیستم هم حلزون گوش و هم سیستم دهلیزی انتقال دهنده های سیگنالهای الکتریکی به مغز می باشند.