دانستنی‌ها | استفاده از سمعک دو گوشی

اگر هر دو گوش شما دچار کم شنوایی شده است،بهترین راهکار استفاده از سمعک دو گوشی است.

خدای متعال انسان را از ابتدای خلقت با دو گوش آفریده و دلیل آن درک سه بعدی صدا، جهت یابی صحیح صدا و در آخر تعادل بدن انسان بوده است.

چرا باید برای هر دو گوش از سمعک استفاده کنیم؟

  • بسیاری از افراد کم شنوا همواره اذعان دارند که صدای گفتار را می شنوند ولی قادر به درک گفتار نیستند. این موضوع به دو دلیل اتفاق می افتد: هنگامی که یک نفر با شنوایی نرمال صدای گفتار را میشنود، صدا در یک زمان و در یک شدت مساوی وارد هر دو گوش میشود و سپس به عنوان پیام عصبی همزمان و با یک شدت به مغز ارسال می شود، مغز پیام ها را شناسایی می کند و درک صدا اتفاق می افتد.

    این در حالیست که صدای گفتار برای یک نفر با کاهش شنوایی دو گوشی اختلاف شدت و اختلاف زمانی (در حد چند میکرو ثانیه) خواهد داشت به صورتی که این شخص قادر به شنیدن صدا می باشد اما مغز وی نمیتواند پیام را درک کند. استفاده از سمعک دو گوشی کمک خواهد کرد که این اختلاف زمانی و شدتی جبران شود و فرد کم شنوا همانند یک فرد با شنوایی نرمال قادر به درک گفتار باشد.

  • تصور کنید شخصی با کم شنوایی دوگوشی تنها از یک سمعک برای یک گوش خود استفاده کند. هنگامی که صدایی به گوش این شخص برسد او فقط صدا را از گوش بهتر (دارای سعک) میشنود و جهت یابی صدا را به طور صحیح نخواهد داشت، حالا تصور کنید این اتفاق در خیابان و با صدای (بوق) ماشین چه مقدار ممکن است خطرناک باشد و خدای ناکرده فاجعه ای را رقم بزند.

  • بسیاری از افرادی که به صورت یک گوشی از سمعک استفاده می کنند شکایت از بازگشت صدای خودشان درون گوش خود دارند (به اصطلاح به این حالت اکو گفته می شود). این افراد همانطور که در پاسخ اول توضیح داده شد در صورتی که از سمعک به صورت دو گوشی استفاده کنند، دیگر آن اختلاف فاز رسیدن پیام عصبی به مغز رخ نمیدهد و فرد کم شنوا می تواند صدای خود را به صورت طبیعی بشنود.

  • استفاده نکردن از سمعک برای شخص کم شنوا به مرور زمان منجر به کاهش شدیدتر شنوایی می شود تا آنجایی که باقیمانده شنوایی برای تقویت صدا وجود نخواهد داشت و حتی کار از دست سمعک نیز خارج می شود و در آن زمان استفاده از سمعک نیز فایده نخواهد داشت، پس تا وقتی گوش های شما هنوز باقیمانده شنوایی دارند از سمعک استفاده کنید. اگر به صورت یک گوشی از سمعک استفاده شود، گوش بدون سمعک به مرور زمان تنبل شده و افت شنوایی به صورت پیشرونده بیشتر خواهد شد تا جایی که راهی برای بازگشت نخواهد بود.