سمعک | بیمه سمعک

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به بیمه:

1. دستور پزشک گوش و حلق و بینی جهت تست شنوایی

2. نتیجه تست سنجش شنوایی (ادیوگرام) ممهور به مهر شنوایی شناس

3. دستور پزشک گوش و حلق وبینی جهت نیاز به سمعک

4. کارت گارانتی و اصالت کالا سمعک

5. فاکتور فروش سمعک ممهور به مهر شنوایی شناس

6. کپی کارت ملی

بیمه تعرفه سمعک
خدمات درمانی کارکنان دولت 800/000 تومان
سلامت 800/000 تومان
تامین اجتماعی 1/260/000 تومان
خدمات درمانی نیروهای مسلح

برای یک گوش 1/000/000 تومان

برای دو گوش 1/400/000 تومان

صدا و سیما برای هر گوش 900/000 تومان
شرکت نفت

برای یک گوش 1/350/000 تومان

برای دو گوش (افراد زیر 14 سال) 2/700/000 تومان

بانک ملی برای هر گوش 1/200/000 تومان
بانک سپه ، تجارت ، کشاورزی

برای یک گوش 1/600/000 تومان

برای دو گوش 3/200/000 تومان

بانک ملت

برای یک گوش 1/800/000 تومان

برای دو گوش 2/700/000 تومان

شهرداری برای هر گوش 900/000 تومان
هواپیمایی برای هر گوش 250/000 تومان
بیمه ایران

بسته به نوع قرارداد 2/000/000 تومان

بسته به نوع قرارداد 600/000 تومان

بسته به نوع قرارداد مبلغی پرداخت نمی کند

بیمه آسیا 1/500/000 تومان
بیمه البرز برای هر گوش 500/000 تومان
بیمه نظام آسایش

بسته به نوع قرارداد 500/000 تومان

بسته به نوع قرارداد 250/000 تومان

بیمه میهن 500/000 تومان
بیمه پارسیان 700/000 تومان